Kulturminnevernet- Når vern av oldsaker ikke blir ett vern men en akseptert massakre

I disse dager har Riksantikvaren kommet ut med ett høringsnotat som gjelder metallsøking og forslag til hvordan denne "problematikken" skal løses. Dette har opprørt ett samlet metalldetektor miljø og har ført til at alle klubber/foreninger/fylkeslag har gått sammen om ett skriv tilbake til Riksantikvar der det blir stilt store spørsmål om riksantikvar i det hele tatt har interesse av å ta vare på oldsaker som befinner seg i pløyelaget der vi søker med detektor. Jeg skal ikke ta for meg selve skrivet i denne posten men heller vri litt på saken ved å belyse Riksantikvars egne strategier og hvordan de bryter disse med dagens praksis så får heller høringsskriv og tilsvar komme senere.Jeg satt å leste riksantikvarens frivillighetsstrategi og mener bestemt at riksantikvar bryter sine egne forpliktelser i denne strategien ved dette høringsskrivet som nå har kommet ut. jeg skal utdype dette litt. European Heritage Heads Forum oppsummerer kulturminneforvaltningens rolle på denne måten:

"It is our role as the state authorities to help strengthen civil society at all levels, encourage capacity building activities and assist in providing a suitable platform to allow these important voices to be heard".

"Riksantikvaren er med bakgrunn i dette forpliktet til å styrke samarbeidet med de frivillige organisasjonene for å oppnå en bedre kulturminneforvaltning" sier de selv i sin strategi.

Med det høringsskrivet som de nå har sendt rundt til museer så bryter de totalt med sin egen strategi da de ekskuderer en hel frivillig gruppe som har fokus på kulturminner og kulturminnevern gjennom sin hobby med metalldetektor og i tillegg så går riksantikvar mot blant annet kulturhistorisk museum i Oslo sin policy for privat metallsøking som sier:

Museet ønsker å støtte forskning som kan gi mer kunnskap om metallsøkingens gevinster og utfordringer.

Museet er bekymret for at metallsøking kan skade faste kulturminner, og fraråder derfor all metallsøking utenfor dyrket mark.

Museet regner det som et gode at løse kulturminner i pløyelaget sikres gjennom metallsøking.

Vi vil arbeide for at forskningspotensialet i metallsøkerfunn blir utnyttet i forskningen og at forskningen styrer innsamlingen.

Siden metallsøking i utgangspunkt er en lovlig aktivitet i Norge, vil KHM arbeide for å fremme en best mulig praksis for privat metallsøking. Denne er beskrevet i dokumentet Mønsterpraksis for detektorister. Kulturhistorisk museum vil utvikle og oppdatere anbefalingene i takt med ny kunnskap. I arbeidet med å fremme en best mulig praksis vil Kulturhistorisk museum innta en imøtekommende og veiledende rolle overfor detektorister og deres organisasjoner. Der hvor det er mistanke om brudd på kulturminneloven vil museet samle dokumentasjon og i samarbeid med andre forvaltningsorganer gå til anmeldelse.

Kulturhistorisk museum anbefaler fylkeskommuner og forskningsprosjekter til å samarbeide med organiserte metallsøkermiljøer i henhold til Mønsterpraksis for detektorister, men oppfordrer fylkeskommuner og forskningsprosjekter til å gå i dialog med museet før de setter i gang eller deltar i metallsøking. Helst ser vi at det på forhånd sikres finansiering for konserveringsutgiftene.

Kulturhistorisk museum anser det som ønskelig at kulturminneforvaltningen jobber for et felles nasjonalt rammeverk for metallsøking for å skape en enhetlig policy og forvaltningspraksis rundt privat metallsøking i Norge.

Dette har nå etter min mening riksantikvar nå gått helt bort i fra der de nesten kriminaliserer metallsøk med f.eks uttalelser som: "Det utbetales normalt sett ikke finnerlønn dersom du bevisst har oppsøkt et sted med den hensikt å lete etter arkeologiske gjenstander."

Det står ingen ting i kulturminneloven ref.løse kulturminner at det IKKE er lov å søke aktivt etter arkeologiske gjenstander. her må riksantikvar engang for alle skille mellom faste og løse kulturminner:

§ 13.Vern, finnerlønn m.v.

Ingen må skade løse kulturminner. Uten hensyn til hvem som er eier kan vedkommende myndighet grave fram, flytte, granske og ta opp ting som nevnt i § 12 a-c, og sette i verk andre tiltak for å verne eller ta hånd om dem.

§13 sier klart: ingen må skade løse kulturminner som nevnt i § 12 a-c som er:

a. Ting fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) som våpen, redskap, kultgjenstander samt steiner, trestykker eller gjenstander av annet materiale med innskrifter eller bilder, bygningsrester uten samhørighet med bygninger eller rester av disse, innbo, kirkeinventar, smykker, arkivsaker, skjeletter og skjelettrester o.l.
b. Mynter fra før år 1650.
c. Samiske kulturminner av den art som er nevnt under a og som er eldre enn 100 år.

Med denne tilnærmingen som nå riksantikvar gjør så er det nettopp det de gjør,de tillater at løse kulturminner blir skadd ved og uttale;

A: "Det utbetales normalt sett ikke finnerlønn dersom du bevisst har oppsøkt et sted med den hensikt å lete etter arkeologiske gjenstander." Indirekte så sier de at du skal ikke finne de enkelt å greit og hvis du finner det så må du tydeligvis bevise at du ikke hadde til hensikt å finne en innleveringspliktig gjenstand hvis finnerlønn skal være aktuelt.Det er ingen forbud mot å finne løse kulturminner ref.kulturminneloven §12/13 så er vi på neste punkt der riksantikvar uttaler:

B. "Av hensyn til landbruk og matproduksjon er det tillatt å fortsatt pløye og drive annet jordarbeid hvis området har blitt brukt på samme måte tidligere selv om dette kan skade arkeologiske kulturminner. Alle andre typer tiltak, inkludert metallsøking, krever særskilt tillatelse etter kulturminneloven, selv om formålet kan være å redde løse kulturminner.

Jeg spør meg selv når jeg leser dette...hvem er det som bryter loven her når §13 klart sier- INGEN må skade løse kulturminner?
Riksantikvar oppfordrer jo nesten til dette med denne høringsuttalelsen samtidlig som de ekskluderer en hel gruppe med mennesker som har stor kulturinteresse og vil ta vare på den ved metalldetektorsøk i pløyelaget .

Vi er uansett om riksantikvar anser oss for det eller ikke en frivillig organisasjon uavhengig av hvilken klubb/forening vi er i som er dedikert i og ta vare på vårt lands eldre historie der vi blant annet har laget våre egne retningslinjer, opprettet fora som f.eks denne Fb gruppen, vi har en sterk indre justis der brudd på kulturminneloven blir rapportert osv. Dette kan ikke riksantikvar se bort ifra når de i sine egne strategier uttaler blant annet:

Vi vil:
 Synliggjøre den frivillige innsatsens betydning for kulturminnene.
 Opprettholde den enkelte avdelings ansvar for å ivareta samarbeidet med frivillige organisasjoner innenfor sine arbeidsfelt.

Dette er etter min mening en totalt feilslått strategi fra riksantikvars side der de både ekskluderer en masse frivillige ved og foreslå noen retningslinjer som ikke bevarer løse kulturminner men (u)bevisst oppfordrer til videre ødeleggelse men også lukker ute en hel gruppe mennesker som vil gjøre en innsats for å verne vår historie som ligger for destruksjon i pløyelaget

Til slutt vil jeg si at dette KUN er min personlige mening og ikke en klubbuttalelse.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Antall medlemmer: 0

Bli medlem i denne gruppen

Om Historieformidling og metalldetektor

Historieformidling og metalldetektor

Historie interessert metallsøker på 45 år. Bruker mye tid på dette og driver også en fb gruppe kalt " metalldetektor og historie " med over 2000 medlemmer der flere av Nordens dyktigste arkeologer og detektormiljø er samlet. Medlem av Rygene Detektorklubb: http://www.rygenedetektorklubb.com/

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits